Notulen Algemene Jaarvergadering en Ontmoetingsavond

Notulen Algemene Jaarvergadering en Ontmoetingsavond

Datum:        Woensdag 24 oktober 2018.
Locatie:         Grote zaal De Voorhof, Vliet NZ 36 te Rijnsburg

Even na acht uur opent GOR voorzitter Teuntje van Delft de vergadering en heet de ruim 150 aanwezigen van harte welkom. Uit de grote opkomst blijkt dat het Genootschap Oud Rijnsburg nog steeds een belangrijke plaats inneemt in de Rijnsburgse samenleving. Deze jaarvergadering staat in het teken van een tweetal lezingen te weten over: de vondst van een romeinse schaal in Kloosterschuur en de geschiedenis van het oude Doktershuis aan het Rapenburg. Voorzitter Teuntje van Delft blikt in het openingswoord terug op het afgelopen jaar en de mensen die ons ontvallen zijn en ligt alvast een tipje van de sluier op wat de 3 gasten van deze avond ons zullen voorschotelen. De voorzitter bedankt daarnaast alle vrijwilligers voor hun inzet en rekent ook het komende jaar op een plezierige samenwerking.

Direct na haar openingswoord geeft de voorzitter her woord aan de nieuwe gemeentelijk archeoloog Peter van den Bos. Deze komt uitleg geven over archeologische vondsten in Kloosterschuur. Tijdens opgravingen in 2016 werd daar een unieke romeinse vogelschaal gevonden afkomstig zo bleek, uit de derde eeuw. De vogelschaal bleek de moeite van restaureren waard en Peter van den Bos geeft tekst en uitleg over welke restauratiemethoden die zijn toegepast. Het intensieve werk van de restaurateurs wordt via een korte documentaire op het grote scherm in de zaal vertoond. De schaal zelf kan van de Bos niet laten zien, deze is namelijk zeer kostbaar en sinds kort ondergebracht in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Na zijn lezing is het tijd om afscheid te nemen van bestuurslid Wim de Beer.  Die krijgt voor 32 jaar inzet voor het Genootschap Oud Rijnsburg van de voorzitter een speldje aangeboden en wordt benoemd tot erelid. De plek van De Beer wordt ingenomen door Joan Boot. Zij laat de aanwezigen weten met veel plezier voor het Genootschap aan de slag te zullen gaan.

Het huishoudelijke gedeelte van de vergadering word vervolgd met de notulen van de laatst gehouden jaarvergadering die samen met de jaarcijfers over 2017 op tafel ter inzage ligt. Deze worden door de aanwezigen zonder op of aanmerkingen  goedgekeurd.

Penningmeester Dirk van den Hoonaard geeft tekst en uitleg bij het financieel verslag. Hij vraagt of de leden van de kascommissie verslag willen uitbrengen van  de kascontrole. Deze leden te weten Gert Passchier en Piet van de Burg melden dat er geen afwijkende zaken zijn geconstateerd en stellen de vergadering voor om het financieel verslag goed te keuren. Onder applaus gaat de vergadering akkoord. De voorzitter vraagt of Gert Passchier voor het komend jaar opnieuw in de kascommissie wil plaatsnemen. Hij stemt daar mee in. De taak van Piet van de Burg zit er op. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en vraagt aan de aanwezigen wie zijn taak wil overnemen. De heer Jan van Nieuwkoop wil dat wel doen. Hij vormt samen met Gert Passchier de nieuwe kascontrole commissie.

Secretaris Henk Westra krijgt daarna ruimte om een toelichting te geven op de door het Genootschap in de afgelopen jaar georganiseerde activiteiten. Ook in 2017     heeft het museum weer heel wat bezoekers mogen ontvangen. Steeds meer gezel-schappen weten naast de reguliere openingstijden het museum te vinden en steeds vaker maakt een bezoek aan het museum onderdeel uit van een dagje uit of reünie. Op de bovenverdieping van het museum worden jaarlijks nu drie ja, soms zelfs vier tentoonstelling georganiseerd. Gedurende het najaar en de winter kortlopende exposities van Rijnsburgse kunstenaars gedurende de zomermaanden een langdurig tentoonstelling over Rijnsburgse zaken, in 2017 was het thema, het kon ook niet anders, 40 Jaar Genootschap Oud Rijnsburg. De secretaris vertelt ook het een en ander over de toekomstige exposities en activiteiten die voor 2019 op stapel staan. Hij sluit af met de woorden dat het gaat goed met het museum, wel laat Westra zijn toehoorders weten dat het GOR heel hard op zoek is naar nieuwe vrijwilligers, die zijn echt nodig. Een oproep daarvoor onlangs via de lokale pers heeft gelukkig al nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Aankomende winter zullen zij worden ingewerkt.

Voorzitter Teuntje van Delft neemt vervolgens weer het woord en brengt de aanwezigen op de hoogte van nog een aantal lopende zaken. Vervolgens is het tijd voor de rondvraag. Jan Pieter Tensen meldt dat de werkgroep Canon van Katwijk bezig is met het maken van een lesprogramma voor de basisscholen. Zo krijgen de kinderen in de KRV dorpen vanaf volgend jaar niet alleen de landelijke geschiedenis voorgeschoteld maar ook de zeer interessante lokale geschiedenis. Cees Verheij vraagt of het GOR bestuur de provincie wil vragen om een replica van de romeinse schaal te laten maken zodat deze getoond kan worden in het Rijnsburgs museum.

Met de rondvraag wordt het huishoudelijke gedeelte afgesloten en volgt een pauze waar de aanwezigen niet alleen een drankje krijgen aangeboden maar tevens de mogelijkheid krijgen om rond te kijken bij de boeken & DVD tafel. Er is nog steeds genoeg te koop.

Na de pauze neemt de voorzitter weer het woord en geeft Ellen van der Laan en Eke Poortinga de ruimte voor de tweede lezing van de avond. Het duo heeft de afgelopen jaren zeer uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar het ouderlijk huis van Ellen. De dames brengen op een geweldige manier de bewonersgeschiedenis van het huis van Ellen in beeld. Die geschiedenis, zo bleek ging terug tot 1434. Uit het onderzoek was ook naar voren gekomen dat Rijnsburg in de 16een 17eeeuw een zeer geliefde plaats was voor adellijke families om zich te vestigen. Vanaf 1800 werd het huis bewoond door chirurgijns en huisartsen en kreeg het in de volksmond de naam het doktershuis. De laatste huisarts die er zijn praktijk uitoefende was de vader van Ellen, dokter Edzard Ebel van der Laan. Het eeuwenoude doktershuis werd in 1964 gesloopt om zo het doortrekken van het Rapenburg mogelijk te maken. Een historische vergissing volgens Ellen en Eke. Ellen van der Laan besloot de presentatie met de wens dat het Genootschap Oud Rijnsburg zich zou blijven inzetten voor de geschiedenis van Rijnsburg in welke vorm dan ook. De presentatie wordt zo blijkt uit het applaus door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd.

Na afloop van de presentatie bedankt voorzitter Teuntje van Delft de aanwezigen voor hun komst, heet iedereen wel thuis en beëindigd de avond.

U kunt hier het financieel verslag downloaden/inzien.