Disclaimer

Disclaimer voor www.genootschapoudrijnsburg.nl

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Genootschap Oud Rijnsburg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen die op deze website zijn gepubliceerd te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Genootschap Oud Rijnsburg.

Copyright beeldmateriaal

Genootschap Oud Rijnsburg heeft getracht de eigenaren van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Wanneer bekend is dat er rechten van derden op foto’s rusten zal dit bij de foto worden vermeld.

Geen garantie op juistheid

Genootschap Oud Rijnsburg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Genootschap Oud Rijnsburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.genootschapoudrijnsburg.nl op deze pagina.